กล่องกระดาษลูกฟูก ยูไทยคาร์ตอนส์
เทคนิคเลือกกระดาษทำกล่อง
ข้อมูลทั่วไป

             1. น้ำหนักมาตรฐาน ( Combined Board Basi Weight )
หมายถึง น้ำหนักรวมของกระดาษลูกฟูกเป็นกรัมต่อพื้นที่แผ่นลูกฟูก 1 ตารางเมตร (g/m2)
             2. การต้านทานแรงดันทะลุ ( Bursting Strength )
หมายถึง ความสามารถของ แผ่นกระดาษลูกฟูก ที่ต้านแรงดันที่กระทำบนชิ้นทดสอบด้วยอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอจนทำให้ชิ้นทดสอบนั้นขาดมีหน่วยเป็น กิโลปาสคาล หรือ กิโลกรัมต่อตารางเซ็นติเมตร ซึ่งความต้านทานแรงดันทะลุของ แผ่นกระดาษลูกฟูก ประมาณได้จากผลรวมของความต้านทานแรงดันทะลุของกระดาษที่ใช้ทำเป็นผิวด้านใน และด้านนอกของแผ่นกระดาษลูกฟูก
             3. การต้านแรงกดลอนลูกฟูก ( Flat Crush Resistance )
หมายถึง ความสามารถของลูกฟูกในแผ่นกระดาษลูกฟูกที่จะต้านแรงกดบนลอนลูกฟูก ในแนวราบจนลอนเสียรูป มีหน่วยเป็น กิโลกรัมแรงต่อตารางเซ็นติเมตร หรือกิโลปาสคาล ค่าที่ได้มีคามสัมพันธ์กับความหนาของแผ่นกระดาษลูกฟูก และความสามารถในการป้องกันการกระแทกของกล่องกระดาษลูกฟูก
             4. การต้านทานแรงกดตามแนวตั้ง ( Edge Crush Resistance )
หมายถึง ความสามารถของแผ่นกระดาษลูกฟูกที่จะต้านแรงกด เมื่อกระทำในทิศทางเดียวกับลูกฟูก (แนวตั้ง) จนกระทั้งชิ้นทดสอบยุบตัว มีหน่วยเป็นนิวตันต่อเมตร การทดสอบนี้มีความสำคัญต่อแผ่นกระดาษลูกฟูกมาก เพราะเป็นค่าที่บ่งบอกถึงความแข็งแรงแขงแผ่นกระดาษลูกฟูก ซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับความแข็งแรงในการเรียงซ้อนของกล่องกระดาษหรือ ค่าการรับแรงกดของกล่องนั่นเอง
             5. การต้านแรงทิ่มทะลุ ( Puncture Resistance )
หมายถึง ความสามารถของแผ่นกระดาษลูกฟูกที่จะต้านแรงทิ่มทะลุ มีหน่วยเป็นจูน คุณสมบัตินี้มีความสัมพันธ์ กับความเหนียว และการต้านทางแรงฉีกขาดของแผ่นกระดาษลูกฟูก เพราะเป็นค่าของความต้านทานต่อช็อค ทางกลจากภายนอกโดยตรง
             6. การต้านแรงกดของกล่อง ( Box Compression Strength )
หมายถึง ความสามารถของกล่องภายในการต้านแรงกดที่กระทำบนกล่องด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอจนกล่องยุบเสียรูปมีหน่วยเป็นนิวตัน หรือกิโลกรัมแรง คุณสมบัตินี้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความแข็งแรงของกล่องในการเรียงซ้อน แต่ค่าที่ได้ไม่ได้บอกถึงน้ำหนักในการเรียงซ้อนจริง ๆ เพราะในทางปฏิบัติ จำเป็นต้องมีตัวคูณเพื่อความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ความชื้นในสภาวะอากาศ ระยะเวลาในการเก็บ รูปแบบในการเรียงซ้อน และลักษณะการขนถ่ายสินค้า
             7.การต้านแรงกระแทก เมื่อตก ( Drop Resistance )
หมายถึง ความสามารถของกล่อง ในการต้านแรงกระแทกกับพื้นเมื่อปล่อยให้ตกจากที่สูง จุดประสงค์ของการทดสอบนี้ เพื่อดูความแข็งแรงของกล่อง ในการป้องกันสินค้ามิให้เสียหาย เมื่อมีการตกหล่นในระหว่างการขนถ่ายและขนส่งรายงานผลเป็นจำนวนครั้ง ที่กล่องเริ่มยุบเสียหาย
             8. การต้านแรงสั่นสะเทือน ( Vibration Resistance )
หมายถึง การสั่นสะเทือนเกิดขึ้นกับภาชนะบรรจุสินค้าได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับชนิดของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งและปัจจัยอื่น ๆ จุดประสงค์ของการทดสอบนี้ เพื่อประเมินความแข็งแรงของภาชนะบรรจุ และวิธีการบรรจุสินค้า รวมทั้งดูความเหมาะสมของวัสดุกันกระแทก