กล่องกระดาษลูกฟูก ยูไทยคาร์ตอนส์
สาเหตุที่ทำให้กล่องเสื่อมคุณภาพ
             ในการใช้งานกล่องลูกฟูก ซึ่งใช้สำหรับขนส่งสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้ใช้ปลายทางนั้น กล่องลูกฟูกจะต้องพบและอยู่กับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้กล่องลูกฟูกสูญเสียคุณภาพไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพกล่องลูกฟูก ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกกระดาษมาทำกล่อง ดังนี้


1. ปริมาณความชื้นในอากาศ
เนื่องจากกระดาษเป็นวัสดุที่สามารถดูดหรือคายความชื้นกับอากาศโดยรอบได้ ดังนั้นเมื่ออากาศมีความชื้นสัมพัทธ์(Relative Humidity) สูงขึ้น ปริมาณความชื้นในกระดาษที่จะสูงขึ้นด้วย ซึ่งสิ่งนี้ทำให้กล่องทนต่อแรงกดได้น้อยลง ตามที่มีผู้ศึกษาไว้


2. ระยะเวลากองเก็บ
เมื่อสินค้าถูกบรรจุลงในกล่อง และ วางกองเก็บไว้ กล่องกระดาษจะถูกกดทับอยู่ตลอดเวลาซึ่งทำให้โครงสร้างภายในของกระดาษเปลี่ยนแปลงไป โดยจะยืดตัวและรับแรงกดได้น้อยลง ดังนั้นถ้าระยะเวลาการกองเก็บของกล่องมากขึ้น จะทำให้กล่องทนต่อแรงกดได้น้อยลง ตามที่มีผู้ศึกษาไว้


3. ลักษณะการวางซ้อนกล่อง
ลักษณะการวางซ้อนกล่อง รวมถึงลักษณะของพื้นที่ที่กล่องถูกวางไว้ จะมีผลต่อค่าความต้านทานแรงกดของกล่อง (Box Compression Test หรือ BCT

4. จำนวนครั้งของการเคลื่อนย้าย
จำนวนครั้งในการเคลื่อนย้ายกล่องตลอดช่วงเวลาที่ใช้งาน จะมีผลต่อค่าความต้านทานแรงกดของกล่อง (BCT)

5. ปัจจัยอื่น ๆ
นอกจากปัจจัยที่กล่าวมาแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น วิธีการขนส่ง, วิธีการกองเก็บกล่องก่อนนำไปใช้งาน,รูปแบบการกองเก็บ,ความผิดปกติของกล่องจากการผลิต เป็นต้น ที่ทำให้คุณภาพกล่องลูกฟูกลดลง ดังนั้นในการประเมินคุณภาพกล่องสำหรับใช้งาน จึงควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อช่วยให้การประเมินคุณภาพกล่องที่ต้องการได้ผลใกล้เคียงกับค่าที่แท้จริงมากที่สุด